ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 

«Ελληνική Ένωση Αμερικάνικου Μπιλιάρδου»

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

 

Άρθρο 1ο

 

Ίδρυση, Επωνυμία, Έδρα

 

Ι. Συνίσταται Σωματείο µε την επωνυμία «Ελληνική Ένωση Αμερικάνικου Μπιλιάρδου (Hellenic Pocket Billiard Union)». Για τις σχέσεις του µε την αλλοδαπή το Σωματείο µπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία «Hellenic Pocket Billiard Union».

II. Το Σωματείο έχει διοικητική και οικονοµική αυτονοµία που διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού του, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της Σωματειακής νοµοθεσίας, είναι δε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικό και µη μετοχικό.

III. Έδρα του Σωματείου ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

ΙV. Το Σωματείο µπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα µέρη της χώρας. Η οργάνωση και λειτουργία των παραρτημάτων και η σχέση τους µε τη διοίκηση του Σωματείου ρυθµίζονται από κανονισµό που σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 2ο

 

Σκοπός

 

  Σκοποί του Σωματείου είναι ιδίως:

 

(α) Η υποστήριξη µε κάθε πρόσφορο τρόπο της ανάπτυξης του Αμερικάνικου Μπιλιάρδου  στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

(β) Η προβολή, προστασία και προώθηση του Αμερικάνικου Μπιλιάρδου   στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και η σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των παικτών και φίλων του Αμερικάνικου Μπιλιάρδου αλλά και μεταξύ των παικτών των σωματείων-ενώσεων όλων των ειδών  μπιλιάρδου.

(γ) Η καλλιέργεια και προώθηση του πνεύματος της ευγενούς άµιλλας και αλληλεγγύης ανάµεσα στα µέλη του.

(δ) Η ενίσχυση κάθε προσπάθειας που τείνει στην ανύψωση, εξυγίανση και στη βελτίωση της ποιότητας του Αμερικάνικου Μπιλιάρδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

(ε) Η πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με το Αμερικάνικο Μπιλιάρδο και µε όλα τα θέµατα που το αφορούν.

 

Άρθρο 3ο

 

Μέσα Πραγματοποιήσεως Σκοπών

 

  Η πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου επιτυγχάνεται µε κάθε νόµιµο µέσο, περιλαμβανομένων της διοργάνωσης εκδηλώσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων, έκδοσης ενημερωτικών φυλλαδίων, καταχώρησης δημοσιευμάτων στον τύπο που να αφορούν το Αμερικάνικο Μπιλιάρδο, θέσπισης βραβείων, παροχής µε κάθε πρόσφορο µέσο αναγνώρισης σε πρόσωπα που τηρούν τις Διεθνώς  Αναγνωρισμένες Αρχές του Αμερικάνικου Μπιλιάρδου και τέλος, η πρόσληψη προσωπικού και συμβούλων, η αγορά εξοπλισμού και η εξεύρεση κατάλληλου χώρου προς προώθηση των δραστηριοτήτων του.

  Επιπλέον το Σωματείο θα πραγματοποιεί τους σκοπούς του και  µε τους κάτωθι τρόπους:

Ι. Δρώντας είτε απευθείας είτε σε συνεργασία µε ιδιωτικά νοµικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα ή δηµόσιους φορείς της χώρας και του εξωτερικού, που επιδιώκουν ή έχουν σχέση µε το Αμερικάνικο Μπιλιάρδο. 

ΙΙ. Ενημερώνοντας την κοινή γνώµη για τη σηµασία της λειτουργίας του.

ΙΙΙ. Διοργανώνοντας το ίδιο ή λαµβάνοντας µέρος σε εκδηλώσεις τρίτων που είναι σχετικές µε το Αμερικάνικο Μπιλιάρδο.

IV. Ανοίγοντας και τηρώντας τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνοµα του, όπου θα συγκεντρώνει συνδρομές, εισφορές και δωρεές.

V. Χρησιμοποιώντας κάθε νόµιµο µέσο που κρίνει πρόσφορο και αναγκαίο για την προώθηση των σκοπών του.

VI. Για την επίτευξη των σκοπών του το Σωματείο µπορεί να ιδρύει µε άλλα πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, σωματεία ή κάθε είδους ενώσεις προσώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να συμμετέχει σ’ αυτές ή να συνεργάζεται µαζί τους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

 

ΜΕΛΗ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ –

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΟΡΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΑΙΧΕΙΡΙΣΗ

 

Άρθρο 4ο

 

Μέλη

 

Ι. Τα µέλη του Σωµατείου διακρίνονται σε:

  1. Τακτικά: Εκτός από τα Ιδρυτικά Μέλη, το Σωµατείο δύναται να αποκτήσει και πρόσθετα µέλη, καλούµενα Τακτικά Μέλη, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Ο αριθµός των Τακτικών Μελών θα είναι απεριόριστος.

β) Μέλος του Σωματείου µπορεί να είναι κάθε φυσικό πρόσωπο. Για να γίνει ένα φυσικό πρόσωπο δεκτό ως Τακτικό Μέλος πρέπει:

  • Να είναι τουλάχιστον 18 ετών.
  • Να υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου του  

 Σωματείου.

  • Η αίτηση αυτή να υποστηρίζεται από ένα τουλάχιστον εν ενεργεία µέλος (Ιδρυτικό ή Τακτικό) του Σωµατείου.
  1. Επίτιµα: Το Σωµατείο δύναται να απονέµει τον τίτλο του Επιτίµου Μέλους του σε πρόσωπα, που ενώ δεν είναι µέλη του Σωματείου, εκλέγονται ως τοιαύτα ως τιµητική διάκριση για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που έχουν προσφέρει για την προαγωγή των σκοπών του Σωµατείου. Η ανάδειξη των επιτίµων µελών προτείνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο του Σωματείου ή το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών µελών και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα επίτιµα µέλη δεν δικαιούνται να εκλεγούν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών οργάνων του Σωματείου.

Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως ή και του Διοικητικού Συμβουλίου και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.

ΙΙ.  Τα µέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.

ΙΙΙ. Η ιδιότητα µέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ηµέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου.

ΙV. Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου µετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

V. Τα µέλη εγγράφονται σε ειδικό μητρώο µελών µε αύξοντα αριθµό, την ημερομηνία εγγραφής, την κατηγορία µέλους, τη διεύθυνσή τους,  και το έτος γέννησης.

 

Άρθρο  5ο

 

Δικαιώµατα Μελών

 

Ι. Τα µέλη του Σωματείου δικαιούνται :

α. Να μετέχουν ισότιµα στις Γενικές Συνελεύσεις µε την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το Σωµατείο.

β. Να εκφράζουν τις απόψεις τους µε ψήφο.

γ. Να εκλέγουν τα αιρετά όργανα του Σωματείου.

δ. Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών οργάνων του Σωματείου.

  Τα επίτιµα µέλη του Σωματείου, όταν µετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στερούνται δικαιώµατος ψήφου όπως και του δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ε. Να απολαύουν τα ωφελήµατα και κάθε δικαίωµα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως µελών του Σωματείου.

στ. Να αποχωρούν από το Σωματείο ελεύθερα. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρείς τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.

ΙΙ. Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, µπορούν να επανεγγραφούν.

ΙΙΙ.  Το μέλος δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει, αν η απόφαση της Γ.Σ. αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου και του μέλους ή του συζύγου του ή εξ’ αίματος συγγενούς ως και τον τρίτο βαθμό.

 

Άρθρο 6ο

 

Υποχρεώσεις Μελών

 

Ι. Όλα τα µέλη είναι ίσα μεταξύ τους και έχουν τα ίδια δικαιώµατα και τις ίδιες υποχρεώσεις προς το Σωματείο, εκτός των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό.

ΙΙ. Τα µέλη οφείλουν να εκπληρώνουν τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο, όπως αυτές ορίζονται µε το παρόν και τις κατ’ εξουσιοδότηση ή πρόβλεψη του παρόντος αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων του Σωματείου.

ΙΙΙ. Τα µέλη του Σωµατείου οφείλουν:

α. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωµατείου.

β. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γ. Σ. του Σωµατείου.

γ. Να συµµετέχουν στις ενέργειες του Σωµατείου.

δ. Να καταβάλλουν τη δαπάνη εγγραφής τους στο Σωµατείο.

  Τα µέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν τη δαπάνη εγγραφής.

ε. Να καταβάλλουν την ετήσια εισφορά και τυχόν έκτακτες συνδροµές στο Σωµατείο. Τα επίτιµα µέλη δεν υποβάλλονται σε καµία οικονοµική επιβάρυνση.

στ. Να επιδεικνύουν µεταξύ τους συναδελφική συµπεριφορά και αλληλεγγύη.

ζ. Να τηρούν τους Διεθνώς Αναγνωρισμένους κανόνες του Αμερικάνικου Μπιλιάρδου και οι σχέσεις τους να κινούνται µέσα στα πλαίσια της ευγενούς άµιλλας.

η. Να συµµορφώνονται µε τη νοµοθεσία που αφορά τα Σωµατεία και τις διατάξεις του καταστατικού, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των µελών.

IV. Κάθε παράβαση των διατάξεων και των αποφάσεων των οργάνων του σωματείου, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

 

Άρθρο 7ο

 

Πειθαρχικός Έλεγχος

 

Ι. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνίσταται:

α. Στην επίπληξη.

β. Στην προσωρινή αποβολή από το Σωματείο για χρονικό διάστηµα µέχρις ενός έτους.

γ. Στην οριστική διαγραφή από το Σωματείο.

ΙΙ. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρείται από την σχετική συνεδρίαση  αν µε το πρόσωπο που κρίνεται:

α. Συνδέεται µε συγγένεια µέχρι τετάρτου βαθµού.

β. Έχει έχθρα ή ιδιαίτερη φιλία.

γ. Έχει ζητηθεί και έχει συναινέσει το Διοικητικό Συµβούλιο.

ΙΙΙ. Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

IV. Εναντίον της αποφάσεως του Διοικητικού Συµβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων χωρεί εντός δύο (2) µηνών από της κοινοποιήσεως της , προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως.

V. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου λαμβάνονται µε µυστική ψηφοφορία.

 

Άρθρο 8ο

 

Διαγραφή Μελών

 

Ι. Το Διοικητικό Συµβούλιο για σπουδαίο λόγο, από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Καταστατικού και την σχετική νοµοθεσία που αφορά τα Σωματεία, µπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή µέλους από το Σωματείο.

ΙΙ. Η διαγραφή µέλους αποφασίζεται κυρίως:

α. Αν επί ένα (1) έτος δεν εκπληρώσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

β. Αν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργηµα

ΙΙΙ. Μέλος που διαγράφεται επανεγγράφεται µε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που αποµένουν είναι ήδη ασήµαντοι.

Άρθρο 9ο

 

Πόροι του Σωµατείου

 

Πόροι του Σωματείου θεωρούνται :

α. Οι τακτικές ετήσιες εισφορές των µελών και το δικαίωμα εγγραφής.

β. Οι έκτακτες εισφορές των µελών.

γ. Τα εισοδήματα που προέρχονται από περιουσία του Σωματείου.

δ. Οι δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες προς το Σωματείο.

ε. Οι κρατικές  επιχορηγήσεις.

στ. Οι επιχορηγήσεις από κάθε είδους φορείς του εξωτερικού.

ζ. Τα έσοδα από την διοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σχετικών µε το σκοπό του Σωματείου.

η. Εν γένει κάθε περιουσιακό στοιχείο που αποκτά κατά τη λειτουργία του.

 

Άρθρο 10ο

 

Οικονοµική Διαχείριση

 

Ι. Η διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου ενεργείται µε βάση τον προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συµβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου µέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΙΙ. Μέχρι που να εγκριθεί ο προϋπολογισµός του νέου έτους, οι εισπράξεις και πληρωµές µπορεί να γίνονται µε βάση τον προϋπολογισµό του προηγούμενου έτους.

ΙΙΙ. Ο ισολογισμός και απολογισµός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη λήξη του διαχειριστικού έτους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

 

Άρθρο 11ο

 

Γενική Συνέλευση

 

Ι. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωµατείου.

ΙΙ. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα µέλη της, καθώς και από τα παρόντα µέλη του Σωµατείου.

ΙΙΙ. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά µεν µια (1) φορά τον χρόνο µέσα στο πρώτο τρίµηνο του έτους, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συµβούλιο.

ΙV. Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως µπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά µέλη του Σωµατείου µε έγγραφη αίτηση του ενός πέµπτου (1/5) των µελών, καθώς επίσης και η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωµαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συµβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέµατα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συµβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση µέσα σε δέκα (10) ηµέρες.   

  Σε περίπτωση αδρανείας ή αρνήσεως τη σύγκληση αποφασίζει το αρμόδιο Δικαστήριο.

V. Τα τακτικά µέλη καλούνται στη Γενική Συνέλευση κατόπιν προσκλήσεως από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου δέκα (10) τουλάχιστον µέρες νωρίτερα. Τα επίτιµα µέλη καλούνται µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο.

VΙ. Στην πρόσκληση γίνεται µνεία των θεµάτων ηµερησίας διατάξεως καθώς επίσης του χρόνου και τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

VII. Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται θέµατα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου είτε οίκοθεν είτε εφόσον προταθούν από το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθµού των τακτικών µελών και µάλιστα δέκα ηµέρες πριν από την συζήτηση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να συζητηθούν επείγοντα για το Σωματείο θέματα που έχουν προκύψει στο διάστημα μεταξύ της πρόσκλησης των μελών και της ημέρας σύγκλησης της Γ.Σ. εφόσον συμφωνούν όλα τα παρόντα μέλη στη Γ.Σ. του Σωματείου.

VIII. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των µελών µπορεί να προσβληθούν ενώπιον Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νοµοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

 

Άρθρο 12ο

 

Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως

 

Ι.  Τα µέλη του Σωµατείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο.

II. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονοµικά τακτοποιηµένων τακτικών µελών. Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηµατισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Επαναληπτική µε τα ίδια απολύτως θέµατα µετά από επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες και βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τουλάχιστον το 1/6 των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών.

III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό ή στο Νόµο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως.

IV. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται σε φανερή ψηφοφορία πλήν αυτών που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες για την εκλογή οργάνων του Σωματείου και σε προσωπικά θέµατα.

V. Ο νοµικός σύµβουλος του Σωματείου µπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των µελών.

VΙ. Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.

 

Άρθρο 13ο

 

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

 

Ι. Η Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέµατα που φέρονται ενώπιον της για συζήτηση.

ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα πλην των κάτωθι θεµάτων που συζητούνται αποκλειστικά από αυτήν και είναι:

α. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.

β. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου µετά από κάθε λήξη του έτους.

γ. Η εκλογή µελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Η εκλογή µελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ε. Η εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται αρχαιρεσίες με αρμοδιότητα τη διαδικασία, τη διαλογή και την ανάδειξη των υποψηφίων. 

στ. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Σωµατείου.

ζ. Η παύση των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα να ασκήσουν τακτική διαχείριση.

η. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου.

θ. Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των µελών του Σωµατείου.

ι. Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ηµεδαπές ή ξένες ευρύτερης εκτάσεως.

ια. Η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωµατείου.

ιβ. Η έγκριση εσωτερικών κανονισµών.

ιγ. Η αναστολή των εργασιών του Σωµατείου.

ιδ. Η διάλυση του Σωµατείου.

ΙΙΙ. Στις περιπτώσεις µε στοιχεία ιβ, ιγ, ιδ, ιε, για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συµµετοχή στην ψηφοφορία του µισού αριθµού των µελών τουλάχιστον και ενός (1) επί πλέον (τακτικών) και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

 

Άρθρο 14ο

 

Διοικητικό Συµβούλιο

 

Ι. Το Σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από πέντε (5) µέλη, εκ των οποίων έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Tαµία, και έναν (1) Σύμβουλο που είναι όλοι άµισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των µελών του Σωματείου μεταξύ των τακτικών µελών µε τους αναπληρωτές τους.

ΙΙ. Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής. Τα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απέρχονται αναπληρούνται από τα αναπληρωματικά κατά την σειρά της εκλογής τους.

ΙΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά µεν µία (1) φορά το τρίμηνο, έκτακτα δε όσες φορές παρίσταται ανάγκη. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου µπορεί να παρίσταται και ο Νοµικός Σύμβουλος του Σωματείου κατόπιν σχετικής πρόσκλησης.

IV. Η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται µετά από πρόσκληση του Προέδρου και σε περίπτωση κωλύματος αυτού του Αντιπροέδρου. Τη σύγκληση µπορούν να ζητήσουν µε έγγραφη αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τρία (3) τουλάχιστον από τα τακτικά µέλη του, στην οποία θα αναγράφουν και τα προς συζήτηση θέµατα. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί ή παραλείψει την σύγκληση τού Διοικητικού Συμβουλίου περισσότερο από πέντε (5) µέρες, τότε προσκαλούν έγκυρα σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο τα µέλη πού υπέγραψαν και υπέβαλλαν τη σχετική αίτηση.

V. Σε κάθε περίπτωση η πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει τη µέρα, την ώρα, τον τόπο και τα θέµατα της ημερήσιας διάταξης συνοπτικά αλλά πάντοτε µε ακρίβεια και σαφήνεια. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα του Σωματείου ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής.

VI. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος.

VII. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων µελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

VIIΙ. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέµα που αφορά µέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται µεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.

ΙΧ. Για κάθε συνεδρίαση τα µέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες νωρίτερα µε έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέµατα ημερησίας διατάξεως.

Χ. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα µέλη καλούνται και κατά την ίδια ηµέρα της συνεδριάσεως µε οποιοδήποτε µέσο.

ΧΙ. Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυµα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.

XIΙ. Σε περίπτωση που παραιτηθούν τρία (3) από τα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου µαζί µε τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.

ΧIΙΙ. Τα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Σωματείου, ούτε να συμβάλλονται µε αντάλλαγµα, µε αµοιβή ή µε κέρδος γενικά.

ΧΙV. Έμποροι ειδών μπιλιάρδου και μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους Εμπορικής Εταιρίας εφ’ όσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία ή την κατασκευή ειδών μπιλιάρδου δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Δ. Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου.

 

 

Άρθρο 15°

 

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

 

  Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Διοικεί το Σωματείο.

β. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των µελών του Σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.

γ. Αποφασίζει την εγγραφή των µελών, καθώς και τη διαγραφή τους.

δ. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

ε. Έχει την επιµέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.

στ. Διορίζει από τα µέλη του Σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεµάτων του Σωματείου.

ζ. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.

η. Αποφασίζει τη διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

θ. Καθορίζει το ύψος του ποσού εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των µελών του Σωματείου, καθώς και τις τυχόν  έκτακτες εισφορές.

ι. Μεριμνά περί της αποδοχής κληρονομιών, κληροδοσιών, και δωρεών υπό τρόπο. 

ια. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωματείου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ιβ. Διορίζει νοµικό σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.

ιγ. Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωματείου και συνάπτει συµβάσεις µε πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο και δεν συνδέονται µε τα γραφεία του.

ιδ. Διοργανώνει σεµινάρια, καθώς και κάθε είδους δραστηριότητα που αποβλέπει στην διάδοση του Αμερικάνικου Μπιλιάρδου   .

ιε. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου.

ιστ. Προτείνει τα επίτιµα µέλη του Σωματείου στην Γενική Συνέλευση.

ιζ. Επιλαμβάνεται κάθε θέµατος που σχετίζεται µε το Σωματείο.

ιη. Συντάσσει προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό και υποβάλλει αυτούς  προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση.

ιθ. Αναλαμβάνει έκτακτες πρωτοβουλίες με σκοπό τη γενική προώθηση του Αμερικάνικου Μπιλιάρδου και τις γνωστοποιεί σε όλα τα μέλη του Σωματείου.

κ. Υποχρεούται να ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο όλα τα μέλη του Σωματείου για όλες τις αποφάσεις του.

 

 

Άρθρο 16ο

 

Αρμοδιότητες Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

 

Ι. Αρμοδιότητες Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου.

  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

α. προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο και συγκαλεί σε συνεδρίαση τακτική ή έκτακτη, καθορίζει την ημερήσια διάταξη και θέτει τα θέµατα σε ψηφοφορία,

β. ασκεί γενική εποπτεία για την τήρηση τού καταστατικού, την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου λαµβάνοντας κάθε μέτρο για την εξασφάλιση των συμφερόντων του Σωματείου,

γ. υπογράφει µόνος του κάθε ακριβές αντίγραφο εκ των πρωτοτύπων εγγράφων του Σωματείου πάσης φύσεως,

δ. συνυπογράφει µε τον ταµία συναλλαγµατικές, γραµµάτια ή επιταγές,

ε. εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας Αρχής.

στ. Εκπροσωπεί το Σωματείο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

ΙΙ. Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλα του τα καθήκοντα.

ΙΙΙ. Αρµοδιότητες Γενικού Γραµµατέα Διοικητικού Συµβουλίου.

Ο Γενικός Γραµµατέας του Διοικητικού Συµβουλίου:

α. υπογράφει κάθε έγγραφο τού Σωµατείου εκτός από εκείνα πού υπογράφει ο Πρόεδρος κατά τα ανωτέρω,

β. συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου, και είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία και για τις ανακοινώσεις του Σωματείου,

γ. τηρεί και φυλάσσει το αρχείο, το μητρώο των µελών και τη σφραγίδα του Σωματείου,

δ. συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου την οποία, εγκεκριμένη, παρουσιάζει στην Γενική Συνέλευση.

IV. Αρμοδιότητες Ταµία Διοικητικού Συμβουλίου.

 Ο ταµίας τού Διοικητικού Συμβουλίου:

α. συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο στις περιπτώσεις που αναφέρονται ειδικότερα στο Καταστατικό,

β. τηρεί και φυλάσσει το ταµείο του Σωματείου, τηρεί το βιβλίο εσόδων- εξόδων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε τις αρμοδιότητες του βιβλίο ή στοιχείο που επιβάλλεται από το Νόµο και το καταστατικό,

γ. στο τέλος κάθε τριμήνου εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την έγκριση δαπανών του Ταµείου πού έγιναν κατά το τελευταίο τρίµηνο,

δ. υπογράφει τις αποδείξεις είσπραξης χρημάτων από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τις αποδείξεις ανάληψης χρημάτων από Τράπεζες, Δηµόσια, Δηµοτικά ή Κοινοτικά ταµεία και οργανισμούς και από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και μεριμνά για την είσπραξη της εισφοράς των μελών, της εγγραφής και κάθε εσόδου του σωματείου χορηγώντας διπλότυπες αποδείξεις.

V. Με απόφασή του το Διοικητικό Συµβούλιο δικαιούται ν’ αναθέσει την εκτέλεση ορισµένων πράξεων ή καθηκόντων σε ένα ή περισσότερα µέλη του ιδιαίτερα δε στις περιπτώσεις που κάποιο από τα µέλη του κωλύεται ή απουσιάζει.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

 

ΕΚΛΟΓΕΣ

 

Άρθρο 17ο

 

Εκλογή Αιρετών Μελών του Σωματείου

 

Ι. Όσοι επιθυµούν να εκλεγούν µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συµβούλιο µέσα σε προθεσµία που ορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο, υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το Σωµατείο.

ΙΙ. Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται µόνο από τακτικά µέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις του Καταστατικού.

ΙΙΙ. Τα ονόµατα των υποψηφίων µε αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το Διοικητικό Συµβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα µέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ψηφοδέλτιο.

IV. Με µυστική ψηφοφορία τα µέλη του Σωματείου εκλέγουν τα αιρετά µέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόµατος -µε σταυρό- τα πρόσωπα της προτιμήσεως τους, μέχρι πέντε (5) για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ’ ανώτατο.

V. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που µε την σειρά έχουν λάβει περισσότερες ψήφους. Οι πέντε (5) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) είναι αναπληρωματικά µέλη, επίσης οι τρεις (3) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της µέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά.

VI. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που επέτυχε αναδεικνύεται µε κλήρωση που γίνεται ανάµεσα σε αυτούς που ισοψήφησαν.

VΙI. Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώµα και κατανέµουν µεταξύ τους τις αρμοδιότητες, που αναφέρονται στην  παράγραφο Ι του Άρθρου 14 προκειμένου να αναλάβουν τη διοίκηση του Σωματείου.

 

Άρθρο 18ο

 

Ελεγκτική Επιτροπή

 

Ι. Από τη Γενική Συνέλευση των µελών του Σωµατείου, συγχρόνως µε την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, εκλέγεται από τα τακτικά µέλη του η Ελεγκτική Επιτροπή του Σωµατείου που αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωµατικά µέλη. Δικαίωµα εκλογής στην Ελεγκτική Επιτροπή έχουν όλα τα οικονοµικά τακτοποιημένα τακτικά µέλη του Σωµατείου που πληρούν τις προυποθέσεις του καταστατικού. Η ιδιότητα του µέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ασυμβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου.

ΙΙ.  Η διάρκεια της θητείας της Ελεγκτικής Επιτροπής ακολουθεί πάντοτε την θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου.

ΙΙΙ. Η αρµοδιότητα της Ελεγκτικής Επιτροπής συνίσταται στην παρακολούθηση και τον έλεγχο του Διοικητικού Συµβουλίου ως προς την οικονοµική διαχείριση του Σωµατείου. Ελέγχει απεριόριστα και οποτεδήποτε τις διαχειριστικές πράξεις του Διοικητικού Συµβουλίου και κυρίως του Ταµία.   

 Έχει δικαίωµα να λαµβάνει γνώση όλων των βιβλίων και εγγράφων του Σωµατείου, να εξετάζει αυτά, να ζητά πληροφορίες από τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου που υποχρεούνται να τις παρέχουν αµέσως και πρόθυµα και να ελέγχει κάθε στιγµή το ταµείο του Σωµατείου.

IV. Στο τέλος της θητείας της η Ελεγκτική Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για τη διαχείριση του Διοικητικού Συµβουλίου.

V. Η Ελεγκτική Επιτροπή τηρεί ξεχωριστό βιβλίο πρακτικών, το οποίο αριθµείται, υπογράφεται και σφραγίζεται µε την σφραγίδα τού Σωµατείου από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου.

VΙ.  Η αναπλήρωση τακτικού µέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής που παραιτήθηκε ή αποχώρησε µε οποιοδήποτε τρόπο γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται στο Καταστατικό και τον Νόµο για την αναπλήρωση µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 19ο

 

Αποζημίωση Μελών Διοικήσεως

 

Ι. Μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο Σωµατείο µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή εργολαβίας ή παροχής υπηρεσιών να συνάπτουν µε τον Σύλλογο συµβάσεις που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγµατος.

 

Άρθρο 20ο

 

Τροποποίηση Καταστατικού

 

Ι. Το Σωµατείο έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό µε καταστατική πλειοψηφία κατά τις ειδικότερες διατάξεις του νόµου και το άρθρο 13 του παρόντος.

ΙΙ. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την εποµένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.

 

Άρθρο 21o

 

Εσωτερικοί Κανονισµοί

 

Ι. Θέµατα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωµατείου µπορεί να ρυθµίζονται µε εσωτερικούς κανονισµούς.

ΙΙ. Οι Κανονισµοί αυτοί µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου εισάγονται στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

 

 

Άρθρο 22ο

 

Διάλυση Σωµατείου

 

Ι. Το Σωµατείο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, διαλύεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται το  (1/2) των οικονοµικά τακτοποιηµένων και εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών, η δε απόφαση για διάλυση λαµβάνεται πάντοτε µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων εχόντων δικαίωµα ψήφου.

ΙΙ. Η ίδια Γενική Συνέλευση πού αποφασίζει τη διάλυση του Σωµατείου, εκλέγει τους εκκαθαριστές από όλα τα οικονοµικά τακτοποιηµένα τακτικά και επίτιµα µέλη, ο αριθµός των οποίων ορίζεται σε τρείς (3) και αποφασίζει συγκεκριµένα για την τύχη της εναποµένουσας µετά το πέρας της εκκαθάρισης περιουσίας του Σωµατείου.

ΙΙΙ. Σε καµία περίπτωση η περιουσία αυτή δεν διανέµεται µεταξύ των µελών.

 

Άρθρο 23ο

 

Σφραγίδα Σήµα

 

Ι. Το Σωµατείο έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη µέση το έτος ιδρύσεως του Σωµατείου και περιφερειακά την επωνυµία του.

 

Άρθρο 24ο

 

Βιβλία του Σωµατείου

 

Ι. Στο Σωµατείο τηρούνται υποχρεωτικά τα πιο κάτω Βιβλία:

(α) Βιβλίο Μητρώου Μελών, όπου αναγράφονται αριθµηµένα το ονοµατεπώνυµο, το επάγγελµα, η διεύθυνση, ο αριθµός δελτίου ταυτότητας, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε µέλους,

(β) Βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης,

(γ) Βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συµβουλίου,

(δ) Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων  στο οποίο ο Ταµίας υποχρεούται να καταχωρεί κατά χρονολογική σειρά όλες τις εισπράξεις και πληρωµές του Σωµατείου, χωρίς αδικαιολόγητη αναβολή και πάντως µέσα στα καθοριζόµενα από τον Νόµο χρονικά πλαίσια,

(ε) Βιβλίο πρακτικών Ελεγκτικής Επιτροπής,

(στ) Βιβλίο περιουσίας του Σωµατείου,

(ζ)  Βιβλίο πρακτικών κάθε Επιτροπής του Σωµατείου.

Το Σωµατείο µπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα µε τις ανάγκες του.

 

Άρθρο 25ο

 

Ι. Το Σωµατείο δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή οµοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των µελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων µε το Σωματείο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόµοι.

ΙΙ. Πράξεις των οργάνων του Σωματείου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το Σωματείο, εφόσον µέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητας τους αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους.

 

Άρθρο 26ο

 

Για την επίλυση οποιασδήποτε ασάφειας που τυχόν υπάρχει στο Καταστατικό αρµόδια ορίζεται η Γενική Συνέλευση του Σωµατείου, ενώ για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού του Νόµου.

 

Άρθρο 27ο

 

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι επτά (27) άρθρα συζητήθηκε και ψηφίσθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και τελικά εγκρίθηκε από την Καταστατική Γενική Συνέλευση των µελών του σωματείου στις 6/12/2014 στην Αθήνα Αττικής.

 

Τα Ιδρυτικά Μέλη του Σωματείου :

1. Οικονομόπουλος Νικόλαος
2. Καζάκης Αλέξανδρος
3. Βασσάλος Ιωάννης
4. Μάλαϊ Νικόλαος
5. Γρίσπος Άγγελος
6. Σαραντόπουλος Ευστράτιος
7. Κατσούφρης Σπυρίδων
8. Ανδρικόπουλος Πέτρος
9. Μπερμπερίδης Νικόλαος
10. Μαλιχουτσάκης Αντώνιος
11.Βελούδος Ανδρέας
12. Μπιτσαξάκης Θεόδωρος
13. Καραμολέγκος Ελευθέριος
14. Βρόντος Βασίλειος
15. Ανδριόπουλος Νικόλαος
16. Παλλαντζάς Θωμάς
17. Πασπάτης Κωνσταντίνος
18. Καρυπίδης Νικόλαος
19. Χουλιαράς Κωνσταντίνος
20. Γιολδάσης Βασίλειος
21. Χατζηπαυλής Ανδρέας
22. Χρονόπουλος Δημήτριος
23. Παπαδόπουλος Σπυρίδων
24. Σιβισίδης Στυλιανός
25. Λαμπαδάρης Γεώργιος
26. Καλογεράς Δημήτριος
27. Μεταξούλης Σπυρίδων
28. Πιτσαλίδης Ιορδάνης
29. Κυριακόπουλος Γεώργιος
30. Μυλωνάς Γεώργιος
31. Τούλας Ιωάννης
32. Γρηγοριάδης Γεώργιος